Bericht Ministerie n.a.v. rondetafelgesprek 21 januari 2021

Hieronder leest u het bericht dat is opgesteld door de beleidsafdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid/Rechtsbescherming., naar aanleiding van het rondetafelgesprek op 21 januari 2021.

Hieronder leest u het bericht dat is opgesteld door de beleidsafdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid/Rechtsbescherming., naar aanleiding van het rondetafelgesprek op 21 januari 2021.

Als NMv hebben wij deelgenomen aan de ronde tafel en hebben inbreng geleverd. Als laatste op 21 januari j.l.. Evenals de andere organisaties hebben wij nog te veel vragen over de onderwerpen die nog niet zijn uitgekristalliseerd om achter deze conceptwet te staan.

Na de ronde tafel heeft de NMv opnieuw met het ministerie gesproken en bevestigd dat wij zeker mogelijkheden zien voor een wet waarbij ook mediation wordt bevorderd. Eveneens hebben wij aangegeven dat wij in co-creatie met andere organisaties in het werkveld -zodra het werkveld hiertoe bereid is- de schouders eronder willen zetten om tot een goede conceptwettekst te komen.

Hans Bekkers
Julia Gerlach


Bericht, opgesteld door de beleidsafdeling van Ministerie Veiligheid en Justitie/Rechtsbescherming:

Tijdens de rondetafelbijeenkomst op 21 januari 2021 is een conceptwetsvoorstel mediation besproken met betrokken organisaties, voorafgaand aan een eventuele openbare internetconsultatie. Het conceptwetsvoorstel bevat samengevat de volgende onderdelen:  

  • Register voor beëdigd mediators gehouden door de minister voor Rechtsbescherming, inclusief aanwijzing van beroepsorganisaties voor eenvoudiger toegang tot het register, kernwaarden, rechten en plichten van beëdigd mediators, klachtprocedure, gebruik van beëdigd mediators door (overheids)instellingen en gerechten;
  • Wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering t.a.v. verwijzingsmogelijkheid, verschoningsrecht, inverbindingstelling d.m.v. informeren rechter over of preprocessueel overleg is gevoerd, preprocessuele houding meewegen bij proceskostenveroordeling;
  • Wijzigingen van de Algemene Wet Bestuursrecht t.a.v. vroegtijdige communicatie en verwijzingsmogelijkheid.

De kwaliteitseisen aan mediators inclusief specialisatie en aandachtsgebieden en de eisen voor aanwijzing van beroepsorganisaties worden nader uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur.

Tijdens de bijeenkomst en uit de schriftelijke reacties bleek dat het conceptwetsvoorstel niet op breed draagvlak kon rekenen. Dit is voor ons aanleiding geweest om nadere gesprekken te voeren met een aantal individuele organisaties. We zullen deze gesprekken naar verwachting op korte termijn afronden en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.