OOR – innovatief project voor mediators en buurtbemiddelaars

Het is een rechtsgang die gebaseerd is op artikel 96 van het Wetboek van Rechtsvordering. OOR is bereid om mediators en buurtbemiddelaars in dit verband als gemachtigden te beschouwen, die de zaak dan voor hun cliënten d.m.v. een aanmeldformulier bij onze rechtbank kunnen aanmelden. Dat betekent dan, dat niet alleen rechters zaken doorverwijzen naar mediators, maar dat op die manier het omgekeerde ook mogelijk is: mediators verwijzen door naar de rechter.

Op deze manier hopen de initiatiefnemers dat deze snellere, goedkopere en eenvoudige manier om een (deel-)geschil aan een rechter voor te leggen, iets kan toevoegen aan de dienstverlening die mediators hun cliënten kunnen bieden.

De wettelijke bepalingen over de ‘relatieve bevoegdheid’ van de rechter kunnen daarmee worden gepasseerd. Het is dus nieuws voor de mediators in het hele land. Mediators uit het hele land kunnen eventueel hun (deel-)geschillen aan de Overijsselse Overlegrechter voorleggen.
Met dien verstande, dat OOR niet bereid is om, zonodig, op locatie te komen kijken als het buiten onze provinciegrenzen is. Partijen zullen bereid moeten zijn om hun zaak in Overijssel te komen bespreken.

Daarvoor is een apart aanmeldformulier voor mediators ontworpen, OOR aanmeldformulier. Ook is een brief aan de ketenpartners, OOR Brief ketenpartners, en een flyer ontwikkeld, OOR Folder.

Op de site van De Rechtspraak staat ook informatie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Regels-en-procedures/Paginas/overlegrechter.aspx