Speech Frederique van Zomeren tijdens Buitengewone Algemene Ledenvergadering 21 januari 2020

NMv logo brede witrand.png.webp

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2020 heeft NMv-voorzitter Frederique van Zomeren een toespraak gehouden over het besluit om als NMv uit het samenwerkingsverband met de Federatie te stappen. Ook gaat ze in op de vele reacties die op dit besluit zijn gekomen.

Verantwoording besluit beëindiging samenwerkingsverband
“We staan hier met het hele bestuur om met u en met elkaar in gesprek te gaan over de moeilijke, maar nodige beslissing om het samenwerkingsverband met de Federatie te verlaten. Met als reden dat we de koers, de structuur en de financiën niet langer voor de NMv-leden konden behartigen. We staan hier om verantwoording af te leggen over de vraag waarom we zo hebben besloten en over de impact.

Veel reacties
De afgelopen tijd is een hele heftige tijd voor velen geweest. Als bestuur hebben we globaal 60 reacties (zo’n 4%) ontvangen. De reacties zijn te verdelen in drie categorieën:

1. een groep tegenstanders;
2. een groep voorstanders;
3. een groep waarvan sommigen neutraal zijn (in de zin dat ze vragen hebben).

Laat ik in ieder geval onze waardering uitspreken naar iedereen die de moeite heeft genomen om zijn/haar visie te delen.

De felheid van een aantal reacties heeft ons wel verrast. De verscheidenheid van reacties is ook groot. Met iedereen die heeft gereageerd, zijn we in gesprek gegaan.

We hebben de onvrede niet bij iedereen kunnen wegnemen. Dat hebben we gezien in campagnes op social media en we hebben het gevoeld als bestuur, door enkele grensoverschrijdende mails op de persoon. Dat is ons als bestuur, en mij persoonlijk, zacht gezegd, niet in de koude kleren gaan zitten. Ook zijn we aan de andere kant van het spectrum heel blij met de positieve reacties, mailtjes, appjes, tot aan gisteravond toe. Dank daarvoor.

Tegen degenen die zo boos hebben gereageerd: kom in gesprek. We willen het snappen. Waar zit de boosheid en het verdriet en wat is de aanleiding, wat hebben we daarin gemist dat u zo ongelooflijk geraakt bent? Hoe kunnen we vanuit de verscheidenheid van onze mediators komen tot een gezamenlijkheid met elkaar.

We hebben ons besluit op een integere manier willen doen. We nemen u mee:

Verscheidenheid in het veld
Voor sommigen is het belangrijk om terug te kijken naar 2013. Ik ben bij de NMv gekomen toen de eindonderhandelingen over de MfN, de Federatie, gaande waren. Ik herinner me verhitte discussies waar mensen ongelooflijk bezorgd waren over het verlies van identiteit, over het NMI dat verloren ging. Daarmee eindigde ook een instituut dat de pioniers van mediation al in de jaren ’90 hadden opgericht (waar ongelooflijk veel tijd en energie in heeft gezeten en waar het verdriet over het verlies groot was). De behoefte aan zekerheid: blijft de Federatie dan altijd samen? Toentertijd ging het om de overgang NMI naar de Federatie en de zorg of dat zorgvuldig opgebouwde instituut niet te grabbel zou worden gegooid met de vernieuwing. Of de naam en reputatie niet verloren zouden gaan? Die zorg is er nu, denk ik, ook bij een deel van u.

Voor ons is die zorgvuldigheid en reputatie uitermate belangrijk. Het gaat om organisaties en ieders inzet, maar vooral ook om het doel dat we met elkaar willen bereiken.

Structuur
We zijn niet over een nacht ijs gegaan met dit besluit. U weet dat de eenheid van een constructieve samenwerking tussen de Federatieverenigingen al langer stroef loopt. Het is een gegeven dat er geen eenheid was en is binnen de Federatie. Bij de oprichting hebben we ons als NMv daar wel zeer voor ingezet, maar de verschillen in bloedgroepen maken het opkomen voor het mediatorschap niet goed mogelijk. We houden elkaar in de klem binnen de Federatie, omdat het schuurt op belangenniveau, op het niveau van toekomstperspectieven en misschien nog wel groter, op het voortbestaan van de verschillende bloedgroepen.

Acceptabel voorstel oud MfN-voorzitter
Om dit op te lossen lag er een acceptabel voorstel van de oud MfN-voorzitter.
We hebben u bij de ALV in november 2018 geïnformeerd over een nieuwe structuur die nodig was om effectief met elkaar te werken, uit de klem, met erkenning van ieders autonomie en tegelijkertijd helder over waar de Federatie wel en niet over gaat. Duidelijkheid over de aparte rol van het MfN-register en de aparte rol van de Federatie, focus op het kwaliteitsbeleid, de normen die gelden voor de mediator, dát is wat ons bindt binnen de Federatie. Een duidelijk mandaat voor de voorzitter, die primair als rol heeft de verbinding tussen de verenigingen te bevorderen. En terug naar besluitvorming per consensus in plaats van de gek gegroeide stemverhouding van elk één stem.

Alleen, begin dat jaar, 2019, bleek dat er toch géén overeenstemming was binnen de Federatie. U heeft in de tijdlijn kunnen lezen wat het bestuur heeft gedaan om tot een oplossing te komen. We hebben hulp gezocht en gevonden van sleutelfiguren in het veld. We hebben de Raad van Advies gevraagd hoe hiermee om te gaan.

Omdat we, als bestuurders van de NMv, belangrijk vinden om onze eigen beroepsethiek trouw te zijn, hebben we niet op straat lopen rollenbollen. Wat we wel hebben gedaan is, toen heel duidelijk werd dat we in een patstelling kwamen (eind oktober), mediation voorgesteld. Ook met extra aandacht voor de zorg over de deadline van opzegging per 1 december.

In eerdere gesprekken was de Federatie namelijk al duidelijk naar de NMv toe: we handelen volgens de statuten en als je iets anders wilt, zorg dan dat je voor 1 december opzegt. Ruimte voor onderhandeling over de deadline hebben we niet gevoeld. Toen we geen antwoord kregen op ons mediationverzoek, hebben we nogmaals het verzoek gedaan ‘voorstel mediation’, want misschien waren we als bestuur niet duidelijk geweest over ons voorstel en onze wens om – onder leiding van een mediator – een oplossing te vinden.

Scenario
Dit alles speelde in de maand november vorig jaar. Het scenario dat de mediation afgewezen zou worden, hebben we nooit denkbaar geacht. Op onze heisessie op 21 november waren we wel enorm bezorgd. Wat als dit wel zou gebeuren? Dan zouden we geconfronteerd worden met een Federatie die geen mediation wil, dat raakt ons in onze kern. In onze waarde als mediator met passie voor ons vak. Dan worden we niet serieus genomen, we hebben geen invloed op de koers en het was al wel duidelijk dat een financiële claim zou volgen.

We voelden dat als dat het antwoord zou zijn, we dan echt niet verder konden op dezelfde wijze. Dat er dan geen vertrouwen meer was en dat we dan geen andere keuze hadden dan een grens te stellen. En ons als het ware te bevrijden uit de knellende structuur die voor de NMv-mediator niet goed was.

Dus uit de conflictsituatie stappen, juist om ruimte te creëren om eenheid te realiseren op visie en inhoud. De vraag die dan opkomt is als eerste: kunnen we dat als bestuur? Het antwoord is: ja. Maar de tweede vraag is veel belangrijker: hoe betrekken we de leden? Hoe zorgen we dat u geïnformeerd wordt, uw visie kunt geven, hoe kunnen we u meenemen in de achtergrond en hoe krijgen we uw instemming? Wij als bestuur geloven in die interactie. U bent leidend. U bepaalt. U geeft ons de verantwoordelijkheid namens u op te treden. Juist die interactie en transparantie vinden we de kern van de NMv.

Antwoord Federatie
Op 21 november om 21.30 ’s avonds kwam een mail van de Federatie binnen waarin mediation werd afgewezen. Als reden: zakelijke en bestuurlijke zaken zouden zich niet lenen voor mediation Het was ondermijnend en weinig respectvol.

Een antwoord dat we als bestuur niet voor mogelijk hadden gehouden. In de ruime week die ons resteerde tot 1 december, en het MfN-congres dat in diezelfde week nog plaatsvond, hebben we geen mogelijkheid gezien om tot een ALV of een serieuze ledenraadpleging te komen.

Reactie NMv-bestuur
We hebben er om die reden voor gekozen om onze verantwoordelijkheid te nemen als bestuur, namens u. Hoe? Door eerst persoonlijk de sleutelfiguren te informeren, daarna de schriftelijke opzegging te doen, de leden te informeren en daarna een persbericht te sturen over deze stap.

Vervolgens hebben we een uitnodiging verstuurd aan de Federatie om te bespreken hoe we de afronding op een goede manier konden realiseren en met elkaar – de Federatie én de NMv – naast elkaar de toekomst in konden. Ook een uitnodiging aan u om met ons tijdens het Federatie-congres en op de Meet&Greet van vandaag met het bestuur in gesprek te gaan.

Wij – als bestuur – hebben naar onze eer en geweten alles geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar we zijn daar met elkaar in de Federatie niet succesvol in geweest.
Het is spijtig dat het ons niet is gelukt. Ondanks onze inzet, alle inzet, van de Federatiepartners, van al die mediators die ons hebben geholpen om er uit te komen. We hebben een besluit genomen, een besluit waar we volledig achter staan dat dat genomen moest worden. Op een manier waar niemand blij mee is.

Spijt
Dat daarin ook dingen niet zijn verlopen zoals we gewild hadden, betreuren we. Het verhaal dat de Federatie via de pers is geïnformeerd is genuanceerder. Desalniettemin, dat had beter gekund en gemoeten. Dat spijt ons.

Verscheidenheid binnen de NMv
Wat willen we dan als bestuur? Natuurlijk samenwerken op inhoud om ons vak verder te brengen! Koester ook de verschillen en geef ruimte en duidelijkheid. Dan kun je veel effectiever zijn.
Zijn we dan nu ineens tegen de Federatie?

Nee, natuurlijk is er ook een grote waarde van de Federatie. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk, de contacten, de samenwerking met de instituties. Dat is heel goed en waardevol. Op geen enkele wijze willen we als bestuur daaraan tornen of de concurrentie zoeken. Nee, dat is een belangrijke waarde van de Federatie die we graag houden en versterken. Zonder de verstikkende structuur. Dit geldt ook voor de toekomst, want het kan niet zo zijn dat we niet samenwerken, simpelweg omdat we als professionals en bestuurders die verantwoordelijkheid hebben.

Weet ook dat we het MfN-register blijven steunen. Ons besluit heeft geen gevolgen voor de MfN-registermediators. U blijft gewoon MfN-registermediator. Het MfN-register is en blijft een onafhankelijk zelfstandig opererend register met een zorgvuldig opgebouwd kwaliteitsbeleid, een toetser van normen met een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht. Natuurlijk behouden we die relatie met het SKM-bestuur en blijven we betrokken om die kwaliteitsborging te garanderen. Voor u als mediator en natuurlijk voor onze opdrachtgevers.

Justitie: zij namen en nemen ons ook in deze nieuwe situatie serieus en dat is prettig. De contacten zijn goed en constructief. Er is over en weer vertrouwen. We zijn uitgenodigd om een werkbezoek te organiseren voor Sander Dekker, hebben we net gehoord! Dat doen we graag met u samen uiteraard.

Kans
Maandag is de Mediationwet weer gelanceerd. Vanuit alle hoeken en gaten van de mediationwereld is daar enthousiast op gereageerd. Geweldig! Als NMv zijn we daar trots op. We zijn trots dat we ons hebben ingezet om het verdeelde veld bij elkaar te brengen, na de eerste twee minder geslaagde pogingen om de wet te lanceren. Door vanuit belangen de verschillende perspectieven op de wet te beschrijven, en vervolgens ook met de MfN samen, zijn we gekomen tot een set van aanbevelingen. We zijn er trots op dat dat gelukt is. Ja, die wet moet er komen.

Toekomst: inbedding van mediation
We hebben een belangrijke missie uit te voeren. Eén: als vereniging om u en elkaar te ondersteunen in uw mediationpraktijk en ontwikkeling als mediator. Twee: om te zorgen dat mediation beter ingebed wordt in onze maatschappij. Dat we ‘in verbinding gaan stellen’ en dat dat de norm wordt. Daarvoor hebben we twee belangrijke aanknopingspunten: de Mediationwet en de herziening van het rechtsbestel. Beide kansen, met deze minister en dit kabinet, om nu boter bij de vis te doen.

Die energie zit ook in onze vereniging. Met u, met de ambassadeurs, met de ideeën, vernieuwing, vakontwikkeling, kwaliteitscriteria, campagnes, publicaties en alle activiteiten. De kracht van samen! Met die energie willen we de verbinding herstellen, binnen onze vereniging waar nodig, en ook daarbuiten. Om samen onze missie te volbrengen.

Wat betekent dat voor nu?
Als er zaken in de onderlinge relaties hersteld moeten worden, dan moeten we dat doen. Waar het vertrouwen is geschaad, bespreken we graag wat nodig is om dat te herstellen. Wij willen uw vragen beantwoorden, uw zorgen wegnemen, uw visie horen. En als er genoeg over toen is gesproken, zouden we graag met u naar de toekomst willen kijken. Ons voorstel in het visiedocument en het jaarplan 2020. In alle openheid. Wat wilt u als NMv-mediator?

We doen hierbij in ieder geval de oproep aan de Federatie om onze uitgestoken hand te accepteren. We vertrouwen erop dat we ons als professionals zullen inzetten voor die missie. Dat we allemaal inzien dat we samen sterker staan, vanuit autonomie en omdat we het willen.