Onterecht toevoeging toegekend

VMGfoto3IMG_6518[1].JPG.webp

Column Paul Wijntje, vertrouwenspersoon van NMv, waarin hij vragen behandelt van leden.

Vraag
Wat moet de mediator doen om een goed beeld te krijgen van feiten die aanleiding kunnen zijn voor het wel of niet verkrijgen door partijen van subsidie voor kosten van mediation. En wat als de mediator bepaalde feiten weet vanuit de mediation die desbetreffende partij de subsidiegever wil onthouden om toch voor toevoeging in aanmerking te komen?

Het betreft een mediation in de familiaire sfeer, met een heel ervaren mediator.

Case
Het gaat om een mediation waarin het einde van een samenleving tussen man en vrouw wordt geregeld. De vrouw heeft een inkomen in Duitsland en woonde met de man samen in Nederland. Ze zijn mede-eigenaar van de woning van samenleving.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de mediator en partijen hebben de benodigde en door de mediator gevraagde informatie aangeleverd. Na de tweede bijeenkomst is de mediation beëindigd, overigens ongeveer gelijktijdig met het bekend worden van hier onder vermelde Polis.

Nu gaat het hier om bekostiging van mediation door de vrouw.
Uit de gegevens bleek dat de vrouw al jaren een Polis heeft met een grote waarde (duidelijk meer dan 30.000 euro).
Op grond van inkomensaangifte van hier van toepassing zijnde referte jaar (i.c. 2018) is de vrouw door de Raad van Rechtsbijstand een Toevoeging toegekend.
De mediator kwam uit eigen onderzoek en specifieke wetenschap (hij heeft in het verleden veel met verzekeringen en polissen te doen gehad) erachter dat deze Polis onder een bepaald “oud regiem” valt. Bij de overgang naar een nieuw belastingstelsel staat deze niet bij de Belastingdienst als zodanig geregistreerd, en is ook niet meer bekend.
Daarom werd deze Toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand aan de vrouw toegekend, ondanks feit dat in het refertejaar de vermogensgrens feitelijk overschreden werd.
De vrouw moet weten dat ze door achterhouden gegevens aan de Raad van Rechtsbijstand in wezen fraudeert.
De Raad van Rechtsbijstand baseert zich weliswaar in eerste instantie op gegevens van de belastingdienst omdat die geacht worden compleet en waar te zijn. Maar een en ander blijft de verantwoordelijkheid van de vrouw.
Maar hoe staat dat dan met verantwoordelijkheid van mediator? En hoe met zijn geheimhouding? Zeker nu de mediator ook partij geworden is, omdat het om zijn kostenvergoeding gaat?

Oplossing
Probeer een deal te sluiten met de vrouw over de kosten. Geef daarbij duidelijk aan dat het voor de mediator een dilemma is om gegevens uit de mediation aan de Raad van Rechtsbijstand door te geven en wijs nog eens goed op de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw in deze naar de Raad van Rechtsbijstand en naar belastingdienst.
Dat de mediator geen gegevens aan de belastingdienst doorgeeft is common sense, met name in de normaal voorkomende situatie dat beide partijen dat niet willen (geheimhouding).
Van belang voor het verloop van een mediation kan zijn het feit dat de ene partij wel en de andere niet voor een toevoeging in aanmerking kan komen. Dit laatste is iets wat mediator altijd goed moet nagaan en waarbij de Toevoegingsregelgeving nog wel eens onderschat wordt en bijna niet genoeg aandacht kan krijgen. Maar daarover later wel weer meer in een andere casus.

Aanbevolen handelwijze voorgelegde casus
Proberen overeenstemming met de vrouw te krijgen, dat mediator haar een nota voor verrichte diensten geeft. En dat de Toevoeging dan verder gelaten wordt voor wat die is, en dus vanzelf vervalt.
Voor zover de vrouw aandringt op onverkort indiening van declaratie Toevoeging, dan zal de mediator een ethisch dilemma moeten ervaren. In dat geval gaat het dan niet om de keuze zelf, maar de wijze waarop de mediator tot bepaalde keuze komt.
Maar daarover later in een andere casus.