Stelselvernieuwing Rechtsbijstand

Ministerie_van_Justitie_en_Veiligheid_Logo.png.webp

“Het nieuwe stelsel Rechtsbijstand krijgt inmiddels stap voor stap vorm, in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen en op basis van inzichten uit pilots en onderzoeken. De belangen van de kwetsbare rechtzoekende en de laagdrempelige, vroegtijdige en integrale oplossing van de hulpvraag zijn hierbij steeds leidend.” Minister Sander Dekker presenteerde op 26 juni jl. zijn midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing Rechtsbijstand.

De NMv draagt bij aan de stelselvernieuwing door te participeren in de inhoudelijke sessies en de stem van de mediator aan de ontwerptafel te laten horen. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NMv in het bijzonder bijgedragen aan het thema responsieve overheid en de ontwerp- en kwaliteitscriteria van de rechtshulppakketten. Maar de NMv doet meer om mediation te normaliseren in het kader van de stelselherziening. Inmiddels heeft de NMv verkennende gesprekken gevoerd met een aantal boegbeelden op dit terrein. Met Daan Hoefsmit, die zich als boegbeeld voor de Responsieve Overheid richt op het terugdringen van geschillen tussen burger en overheid. Hier is natuurlijk een belangrijke rol voor mediators weggelegd. En met Edo Groenewald die een fantastische en inspirerende visie schreef ‘Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging’. Hij pleit voor een deltacommissaris om deze vernieuwing te leiden. Ook hier een belangrijke rol voor mediators en bemiddelaars. De NMv draagt hier van harte aan bij.

Lees hier ook de NMv Visie op de Herziening van de Rechtsbijstand.