Wet bevordering mediation

gavel-568417_1920.jpg.webp

Inverbinding als norm
De Wet bevordering mediation is voor ons vak en voor ons mediators zeer belangrijk. De wet kan echt een impuls betekenen voor de toepassing van mediation bij conflictoplossing in de komende decennia, als zelfstandige professie en in wisselwerking met het rechtsbestel.

 
De Nederlandse Mediatorsvereniging maakt zich er hard voor dat ‘inverbindingstelling’ de norm wordt bij conflictoplossing. Dat mediation normaal wordt als conflicthanteringsmethode. De NMv zal er ook op toezien dat de wet leidt tot een serieuze bevordering van mediation. Maar de NMv doet meer dan toezien: onze vereniging is zeer actief betrokken bij de gedachtenvorming over en ontwikkeling van de wet.

Ledenenquête Wetgeving en Webinar
De gedachtenvorming is begonnen met de visie en de brief die de NMv stuurde aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op 12 mei. De brief vormde het beginpunt van discussie over de wet onder ambassadeurs. Op 18 juni vond het NMv-Webinar voor leden plaats, waarin 5 aspecten van de wet centraal stonden. Ook hebben we op 13 mei en 10 juni met een groot aantal regionale en sectorale mediatorsverenigingen gesproken over de wet. We hebben gedeeld hoe de gedachtenvorming over de ‘mediationwet’ binnen de verenigingen plaatsvindt. En wat mediators in specifieke sectoren en regio’s in een wet belangrijk vinden. We hebben besloten om als verenigingen een gemeenschappelijke vragenlijst te gebruiken om meningen te peilen en ideeën over de wet op te halen bij onze leden. 

Deze vragen zijn ook door NMv verwerkt in de ledenenquête over de mediationwet. Toen de enquête op 25 juni werd afgesloten stond de teller op maar liefst 370 leden die hun opmerkingen en inzichten aan de enquête hebben toevertrouwd. Dat is een enorme bijdrage aan de gedachtenvorming! De uitkomsten zullen over enkele weken op de NMv-site staan. Die leden die hun naam en contactgegevens hebben opgegeven, ontvangen binnenkort bericht. De ledenenquête heeft zeker een aantal onderwerpen opgeleverd waarover we met elkaar verder willen en moeten praten. Kort na de zomer zullen daarom gespreksbijeenkomsten worden gehouden. 

De samenwerking met het Ministerie in het Wetgevingstraject 
De actieve bijdrage van de NMv aan de ontwikkeling van de wet wordt gewaardeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het wetgevingstraject vindt plaats bij de directies Rechtsbestel en Wetgeving. Op 28 mei en 30 juni spraken we met de directie Rechtsbestel, met als doel het proces van de wetsvorming af te stemmen en goede afspraken te maken over de inhoudelijke input van ons als mediators voor de Wet Bevordering Mediation. De gesprekken geven zichtbaar wederzijdse energie. Onze input en visie op de wet zijn gewenst. Het ministerie zoekt de professionele discussie met het mediationveld. Op basis van de visie van het ministerie, onze visie en de gedachtenvorming die plaatsvindt, komen we tot verdiepende gesprekken. Binnenkort vindt een vervolggesprek plaats. 

Dat samenspel waarderen wij als NMv zeer! Zo is de vraag die het ministerie in mei aan ons stelde -‘wat zijn nu zorgpunten van mediators?’- in de ledenenquête opgenomen. Wij hebben aangeboden om ook op basis van de analyse van die enquête verder te concretiseren wat mediators belangrijk vinden. 

Hoe gaat het nu verder? Het ministerie organiseert nog een aantal informele gespreksrondes en zal rond het indienen van de wet een formele consultatieronde organiseren.   
Wordt vervolgd. We houden u betrokken en op de hoogte!