Update Wetgeving Mediation

gavel-568417_1920.jpg.webp

De eerste aanzet voor de wet Mediation heeft veel voeten in de aarde. Veel mensen vragen ons hoe het ermee staat. Logisch, want niet alleen de leden van de NMv, maar ook daarbuiten is iedereen betrokken en kijken we er naar uit dat de wet in werking zal treden. Hoe mooi zou het zijn als ons vak dit mooie ‘label’ kan krijgen.

Tijdens de afgelopen ronde tafel op 21 januari 2021 werd -kortgezegd- duidelijk hoe het werkveld aankeek tegen de contouren van het wetsvoorstel dat er tot dan toe lag. Als NMv hebben wij nog erg veel vragen, aanvullingen en wijzigingen naar voren gebracht. Daarbij moeten we ook vermelden dat er al veel werk is verzet vanuit het ministerie.

Onze bijdrage aan de ronde tafel hebben wij ook schriftelijk nagestuurd tezamen met onze uitgebreide reactie op de conceptwettekst.

De kern van ons betoog aan de ronde tafel:

  • Om de NMv-leden goed te kunnen vertegenwoordigen willen wij hen informeren over de voortgang van de wet. Het ministerie heeft gevraagd om dat in deze informele consultatieronde nog niet te doen. Wij hebben vervolgens een beroep gedaan op meer transpararantie.  
  • Belangrijk voor de NMv is dat haar leden titelbescherming kunnen krijgen.
  • Het beoogde voorstel is onvoldoende gericht op stimulering. De focus ligt voornamelijk op een te vormen wettelijk register voor beëdigd mediators. Ons inziens staat niet ‘mediation’ centraal, maar het overheidsregister van mediators.
  • NMv werkt graag samen met het ministerie en overige verenigingen om deze conceptwettekst aan te vullen, daarvoor willen wij het initiatief nemen.
  • Wij onderschrijven dat het onze sterke voorkeur heeft dat er één norm en register komt ten behoeve van alle mediators, daarbij rekening houdend met zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen als basisnorm. Daarnaast zal recht gedaan worden aan de specialisaties die er binnen het mediationveld bestaan, met andere woorden differentiatie binnen één register.
  • Nogmaals benadrukken wij om -in gezamenlijkheid en in co-creatie met het werkveld- graag verder bij te dragen aan een goede wet die het vak mediation ondersteunt en bevordert. Als vereniging stellen wij graag onze tijd, kennis en kunde beschikbaar zodat een gedragen voorstel richting het wetgevingsproces kan gaan.

Deze week hebben wij met het ministerie en veel collega-verenigingen contact om te bezien hoe wij met elkaar het initiatief kunnen nemen om onze bijdrage te leveren.

Zoals gezegd bepleiten wij meer openheid over de voortgang van dit wetgevingstraject, zodat wij onze leden beter kunnen informeren.

Wij houden u op de hoogte.

Hans Bekkers
Julia Gerlach