Uit de praktijk van de NMv-Vertrouwenspersoon

Uit de praktijk van de vertrouwenspersoon.png

De NMv-vertrouwenspersonen krijgen wel eens de vraag of delen uit de mediation in een rechtszaak ingebracht kunnen worden. Bij mediation gaan we als basis uit van vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid. Alles wat in de mediation besproken wordt is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat andere afspraken tussen partijen aan tafel worden gemaakt, daar wordt in dit artikel niet op ingegaan.

Onlangs deed de kantonrechter in Den Haag een uitspraak over een situatie waarin een van de partijen in een mediation stukken wilde overleggen aan de rechtbank. Het ging daarbij om het volgende: werkgever en medewerker zijn beide akkoord gegaan met mediation. In het mediationtraject raakten partijen zover in onmin dat de mediation stopte. Werkgever start een procedure om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Hierin overlegt werkgever twee e-mails verzonden op de datum dat de mediation stopte. Omdat is afgesproken dat alles wat in de mediation wordt besproken geheim is, staat de kantonrechter niet toe dat deze e-mailberichten in het geding worden ingebracht: 

 “Aan hetgeen partijen in het kader van mediation met elkaar bespreken, kunnen in rechte bovendien slechts gevolgen worden verbonden voor zover de mediation tot een onvoorwaardelijke (vaststellings-) overeenkomst leidt. De vertrouwelijkheid van de mediation-gesprekken (de geheimhouding) waarborgt dat partijen al wat daartoe nodig is aan de orde kunnen stellen, zonder dat dit in rechte tot enig nadeel leidt.”

Uit bovenstaande overweging blijkt nog eens het belang van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Door geheimhouding met elkaar overeen te komen zullen partijen opener met elkaar kunnen spreken, wat het mediation-proces ten goede komt. Het is zaak om bij de start van de mediation partijen te wijzen op de overeengekomen geheimhouding. Maar ook gedurende de mediation kan het nuttig en raadzaam zijn om partijen er nog eens op te wijzen.

Mocht de mediator worden opgeroepen in een rechtszaak dan mag hij de geheimhouding pas doorbreken als hij daartoe verplicht wordt op grond van een onherroepelijke uitspraak. Dat betekent dat er geen beroep of ander rechtsmiddel meer mag openstaan tegen de uitspraak. 

Als de rechter wil dat de mediator de vertrouwelijkheid toch doorbreekt, en de uitspraak is nog niet onherroepelijk, dan is het zaak als mediator hiertegen in hoger beroep te gaan. Afhankelijk van die uitspraak zal blijken of de mediator de vertrouwelijkheid al dan niet moet doorbreken.

De NMv-Vp’s staan open voor vragen als klankbord, schroom niet ons te benaderen. Kijk ook op: https://www.mediatorsvereniging.nl/vertrouwenspersoon.

Paul Wijntje: 06-20769174, p.wijntje@planet.nl 
Peter Clark: 06-22415205, info@pasme.info