DIVOSA Eindconferentie

1 Divosa hoofdbeeld.jpg

NMv bestuurder Gjalt Schippers was 2 februari jl. aanwezig op de eindconferentie Rechtshulp en het sociaal domein van DIVOSA (De vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein). Voorzitter Erik Dannenberg en de plv. DG van het Ministerie van Justitie onderstreepten het belang van laagdrempelige toegang tot het rechtsbestel, maar wel voor zaken die daar thuishoren.

Zowel vanuit de Landelijke Cliëntenraad (mevr. Fatma Kocer Kaya) en DIVOSA (Frits Dreschler) werd in de inleidingen de nadruk gelegd op het meer inzetten van mediation(vaardigheden) bij de overheid. Dit om helder te krijgen of de burger hulpzoekende dan wel rechtzoekende is. Uit de pilots in het kader van de Stelselherziening rechtsbijstand blijkt dat daar veel winst mee te behalen valt. Uit het begeleidende onderzoek kwam onder andere als aanbeveling naar voren om als overheid sneller de samenwerking aan te gaan met lokale mediators.

De NMv pleit al langer voor een structurele inbedding van het instrument mediation, niet alleen in de fase van bezwaar/beroep, maar juist in de voorfase (zie het NMv 'wetsvoorstel' op onze website). Zo bleek in de workshop Informele aanpak van bezwaren van de Gemeente Tilburg dat er al mooie stappen worden gezet, zodat burger en overheid (weer opnieuw) met elkaar in verbinding komen. Samenwerking en inzet van mediation(vaardigheden) en met mediators is daarbij het cement tussen de 2 Divosa TC bij congresstenen. Kleine interventies maken soms al het verschil. Vanuit de NMv dragen wij graag ons steentje bij over hoe dit te verankeren in de bestaande werkprocessen, en niet alleen in de sociaal domein. Er lopen inmiddels verregaande gesprekken met DIVOSA.

De NMv vormt inmiddels onderdeel van de Landelijke Klankbordgroep Robuuste Rechtsbescherming. Deze Klankbordgroep vormt de spiegel voor de overheid om de resultaten uit de pilots om te zetten naar de praktijk.

DIVOSA: dank voor jullie uitnodiging. En mooi om te zien dat ons Tijdschrift Conflicthantering zo prominent op jullie kantoor beschikbaar is 😊.