Krachtenveld rond een arbeidsconflict

Vertrouwenspersoon.png

In een mediation (gepubliceerd in TC december 2022) wordt een casus beschreven over een mediation tussen een werknemer en zijn/haar teamleider.

De mediator heeft in het derde gesprek de mediation beëindigd zonder VSO, maar wel afspraken met partijen gemaakt waar een ieder zich in kon vinden. Deze afspraken kwamen niet tot stand door het gedrag van de partijen, maar door die van de actoren: de anderen die in dit proces betrokken waren (Advocaat van een van de partijen, HR, Verzuimmedewerker, bedrijfsarts, locatiemanager enz.). 

De mediator reflecteert dat het een bijzondere mediation was omdat zij is afgesloten met helende en afsluitende afspraken. Tijdens de duur van de mediation ontstond meer onrust. Na het tweede mediationgesprek heeft de leidinggevende van de teamleider (de locatiemanager) contact gezocht met de mediator en dreigementen geuit. 

De mediator heeft toen een van de Vertrouwenspersonen van de NMv gebeld. Tijdens dit gesprek is de casus doorgenomen en is gekeken hoe je de actoren zou kunnen betrekken. Vervolgens is besproken hoe de actoren zichzelf hebben betrokken bij de arbeidsmediation en hoe dit zich verhoudt tot de partijen aan de mediationtafel. Door te sparren, de escalatieladder te bespreken, door te vragen op het proces en te bekijken op welke gronden een actor een klacht zou willen indienen, werd de mediator van feedback voorzien. 

De mediator kwam tot het inzicht om in de communicatie met alle betrokkenen op het proces te blijven zitten, zonder op de inhoud over te gaan. Voor de mediator bleek het zaak om door te vragen naar de vraag achter de vraag. Het bleek dat een in te dienen klacht zou moeten gaan over reputatieschade. Samen met de mediator zijn de voors en tegens daarvan besproken. Tenslotte is voorgesteld om het proces te evalueren. Dit is echter door de beoogde klager van de hand gewezen. Het heeft uiteindelijk ook niet geleid tot een klacht.

De ervaringen in deze mediation hebben mede geleid tot de ontwikkeling van de wAM (werkwijzer Arbeidsmediation): Krachtenvelden rond een arbeidsconflict - werkwijzer arbeidsmediation (werkwijzer-arbeidsmediation.nl)

Hebben jullie vergelijkbare ervaringen? Spar met een van de NMv-vertrouwenspersonen:

Paul Wijntje – p.wijntje@gmail.com 
PeteR Clark – info@pasme.info