Welkom bij de NMv

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van professionals en is de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.  

Ons Huis

De speerpunten van de NMv hebben we, vanuit de verschillende functies die de NMv vervult, overzichtelijk gerangschikt in het 'Huis van NMv'. 

Huis van NMv

(klik op de afbeelding voor een download)

Onze Visie

Mediation als eerste vanzelfsprekende stap voor duurzame conflictoplossing door een beroepsgroep van professionele mediators.

Onze Missie

De NMv behartigt de belangen van haar leden, de professionals in mediation.

Onze Waarden

Als NMv staan we voor een vreedzame samenleving, waarin open en eerlijk dialoog gevoerd kan worden op basis van belangen en behoeften, met respect voor ieders autonomie en eigenheid. Met een eerlijke en laagdrempelige toegang tot professionele ondersteuning bij conflicten voor ieder die dat nodig heeft.

De toekomst van mediation

Het veld van mediation is erg in beweging. De NMv pleit al jaren voor een betere [rechts]positie van de mediator. 
In de huidige cultuur overheersen in gebreke stelling en procederen, waardoor partijen te zeer tegenover elkaar gezet worden. De leidende norm zou gericht moeten zijn op in verbinding stellen en een stimulerende rol van de rechter en de overheid. Om deze cultuurverandering te realiseren is het nodig om extra aandacht en stimulans te geven aan mediation. Mediation als vanzelfsprekende (eerste) stap in professionele conflictoplossing. Een wet die mediation bevordert is wenselijk en nuttig om deze paradigmashift in onze conflicthanteringscultuur te realiseren.
Bij de NMv staat marktontwikkeling hoog op de agenda. Volgens de NMv is mediation bij ieder conflict toe te passen in bijna iedere sector van bedrijfsleven, overheid of bij geschillen tussen particulieren.

Onze Normen

De NMv is een brede beroepsvereniging voor mediators, voor zowel de beginnende als de ervaren mediator, voor zowel generieke als gespecialiseerde mediators, zowel regionaal als nationaal als internationaal. De NMv-mediator heeft een geaccrediteerde mediationopleiding met goed gevolg afgerond. Van de professionals in mediation, de beroepsmediators, verwacht de NMv dat ze naast het hebben van een diploma en het opvolgen van de beroepsethiek voor mediators, zich ook registreren of certificeren bij een onafhankelijke toetsingsinstantie en dat ze aanspreekbaar zijn op hun handelen. De NMv mediator werkt aantoonbaar volgens de volgende normen:

  • Integere houding en persoonlijkheid
  • Competent en handelend volgens de beroepsethiek van een mediator
  • Transparant over rol en proces
  • Partijautonomie respecterend
  • Onafhankelijk en onpartijdig
  • Aansprakelijk voor handelswijze via klacht- en/of tuchtrecht
  • Aangesloten bij een kwaliteitskeurmerk, zoals SKM (MfN-register), ADR, IMI
  • Kwaliteitsontwikkeling via nascholing of onderzoek
  • Collegiale toetsing via intervisie of supervisie
  • Verrichten van een substantieel aantal mediations per jaar

Belangenbehartiging

Als NMv maken wij ons sterk voor de landelijke positie van mediation en mediators. We zijn een kleine, maar goed opgeleide beroepsgroep van professionals in conflicthantering. Wij benaderen actief verschillende stakeholders binnen en buiten de politiek, rechtspraak, bedrijfsleven en overheid. Vanuit deze belangenbehartiging bewaken we ook de kwaliteit van mediators en creëren we een speelveld waarin mediators succesvol hun praktijk kunnen voeren en ontwikkelen. 

De Belofte

Gebaseerd op bovenstaande heeft het NMv-bestuur 'De belofte van NMv' opgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik hier om de statuten van de NMv in te zien. Het huishoudelijk reglement van de NMv is hier te lezen.